1.  Název

Středohoří sobě, o. s.

2.  Sídlo

Božtěšická 278/21

400 01 Ústí nad Labem

3.  Poslání a cíle sdružení

 

3. Poslání a cíle sdružení

 

3.1 Posláním sdružení je povznést dobré jméno Českého středohoří a podílet se tak na ochraně této oblasti s jedinečně působivým krajinným rázem a unikátním kulturním a přírodním bohatstvím.

.

Tato oblast je vymezena prostorem mezi městy Most - Bílina - Teplice – Děčín - Česká Kamenice - Nový Bor - Česká Lípa - Úštěk - Terezín - Louny -Postoloprty.

 

3.2 Za své hlavní cíle si sdružení klade:

a) přiblížení a popularizace Českého středohoří široké veřejnosti

b) ochrana přírody a krajiny, poznání, dokumentace, obnova kulturních hodnot Českého středohoří

c) pořádání exkurzí, přednášek, výstav, divadelních představení, soutěží a dalších obdobných propagačních, kulturních a společenských akcí v souhlasu s posláním sdružení.

d) zatraktivnění Českého středohoří v oblasti turistického ruchu

e) přispět k vybudování pocitu sounáležitosti místních obyvatel k Českému středohoří

f) podpora trvale udržitelného rozvoje, podpora místních výrobců

g) obnova ztracené kulturní a hospodářské identity regionu, připomínání tradic

h) spolupráce s dalšími subjekty, které mají podobné cíle a poslání

i) vstupovat do úředních řízení a vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají poslání a cílů sdružení

 

3.3 Sdružení k uskutečnění svého poslání využívá všech vhodných forem práce a všechny tyto činnosti provádí vždy v souladu s příslušnými zákony a platnými předpisy.

4.  Práva a povinnosti členů sdružení

4.1 Členem sdružení se může stát každý, kdo se ztotožňuje s jeho posláním a kdo se aktivně na tomto poslání podílí, nebo ten, kdo může být trvalým přínosem tomuto sdružení ať z hlediska odbornosti, znalostí, zkušeností, nebo propagace činnosti sdružení. Do doby, než se sejde valná hromada, může zájemce o členství ve sdružení vystupovat se souhlasem výkonného výboru jako externí člen, bez možnosti hlasovat na valné hromadě.

 

4.2  Členem sdružení se může stát osoba starší 15 let (do 18-ti let musí být na přihlášce připojen i podpis zákonného zástupce).

 

4.3  Pro vznik členství ve sdružení je zapotřebí:

-          vyplnit a podepsat přihlášku, vyjadřující souhlas se stanovami sdružení

-          být přijat valnou hromadou na základě souhlasu 2/3 přítomných členů

-          zaplatit jednorázový vstupní členský příspěvek

-          zaplatit pravidelný členský příspěvek pro daný kalendářní rok

 

 

4.4 Zakládající členové

      Členství zakládajících členů vzniká dnem registrace sdružení.

 

4.5  Čestné členství

      Čestné členství schvaluje valná hromada na základě návrhu výkonného výboru nebo jakéhokoliv člena sdružení. Čestný člen neplatí zápisné ani členské příspěvky.

 

4.6  Práva členů

      Členové sdružení mají právo zejména:

a)      účastnit se valné hromady

b)      po dosažení 18-ti let věku kandidovat do všech funkcí sdružení

c)      účastnit se jednání všech orgánů sdružení (při jednání výkonného výboru disponují hlasem poradním)

d)      být informováni o činnosti všech orgánů sdružení.

e)      nahlížet do členské evidence, do té části, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci.

 

4.7  Povinnosti členů

      Členové sdružení mají povinnost:

a)      dodržovat stanovy

b)      platit členské příspěvky

c)      respektovat cíle a poslání sdružení

d)      chránit majetek sdružení, vykonávat svědomitě převzaté funkce

e)      hájit zájmy sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

 

4.8   Evidence členů

      4.8.1 Evidenci členů sdružení vede výkonný výbor.

      4.8.2 Účelem evidence je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů ke sdružení.

      4.8.3 Evidence obsahuje:

a)      jméno a příjmení člena

b)      rodné číslo člena

c)      trvalý pobyt člena

d)      den vzniku členství

e)      den a důvod zániku členství

f)        údaje o placení členských příspěvků

g)      jiné skutečnosti související s členstvím, stanovené valnou hromadou

 

4.9 Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká

a)         písemným odhlášením samotného člena adresovaným výkonnému výboru

b)        úmrtím člena

c)         zánikem sdružení

d)        v případě nezaplacení členského příspěvku v daném kalendářním roce je členství automaticky pozastaveno až do konání nejbližší valné hromady. Pokud nedojde k zaplacení uvedeného členského poplatku ani do začátku konání nejbližší valné hromady, členství k tomuto dni zaniká. Pokud k zaplacení uvedeného členského příspěvku dojde, členství je automaticky obnoveno. Součástí pozvánky na první valnou hromadu v kalendářním roce je i upozornění členům s pozastaveným členstvím.

e)         vyloučení valnou hromadou – za vědomé porušení stanov, nečestné a neetické jednání a hrubé porušení členských povinností může být člen ze sdružení vyloučen. O vyloučení rozhoduje valná hromada na základě souhlasu 2/3 většiny přítomných členů.

 

 4.10 Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí.

5.   Orgány sdružení

5.1  Orgány tohoto sdružení tvoří:

a)                            valná hromada

b)                            výkonný výbor

c)                            předseda a místopředsedové výkonného výboru

d)                            kontrolní výbor

e)                            garant

 

5.2 Valná hromada:

      5.2.1 je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ho všichni řádní členové sdružení.

      5.2.2 valnou hromadu svolává předseda výkonného výboru minimálně jednou ročně. Valnou hromadu svolá také, požádá-li ho o to nejméně 1/3 členů sdružení nebo výkonný výbor a to nejpozději do 45 dnů od požádání. O termínu, místu konání a programu valné hromady musí být člen vyrozuměn nejméně 30 kalendářních dnů před jeho konáním. Valnou hromadu organizuje a řídí předseda výkonného výboru, který může být zastoupen jiným členem výkonného výboru. Místo konání valné hromady se musí nacházet v přístupném objektu ve vzdálenosti do 30 km vzdušnou čarou od sídla sdružení. Valná hromada se může konat v pracovní dny od 16:00 do 22:00, v ostatní dny od 9:00 do 22:00.

      5.2.3 Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Není-li do 30 minut po termínu stanoveném pozvánkou přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, je valná hromada usnášení schopná při účasti alespoň tří osob.

       5.2.4 Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných, pokud stanovy neurčují jinak.

       5.2.5 Pravomocí valné hromady je zejména:

a)      schválení zprávy výkonného výboru o činnosti sdružení, obsahující hospodářskou zprávu s účetní uzávěrkou za předešlý kalendářní rok.

b)      schválení zprávy kontrolního výboru

c)      volba výkonného výboru (určení počtu členů výkonného výboru, volba jeho předsedy, místopředsedů a ostatních členů)

d)      volba kontrolního výboru

e)      na základě rozhodnutí 2/3 většiny přítomných členů přijímá nové členy, rozhoduje o vyloučení členů. Dodatečně rozhoduje o přijetí čestných členů.

f)        určuje koncepci a plán činnosti na další období

g)      doplňuje a mění stanovy společnosti na základě rozhodnutí 2/3 většiny přítomných členů

h)      diskutuje návrhy na činnost a rozvoj sdružení

i)        rozhoduje o zániku sdružení na základě souhlasu 2/3 většiny přítomných členů. V případě rozhodnutí o zániku sdružení určuje likvidační komisi.

j)        stanoví výši jednorázového vstupního a pravidelného ročního členského příspěvku

k)      stanoví funkci pokladníka

l)        schválení či zamítnutí vstupu občanského sdružení "Středohoří sobě, o. s." do jiného právnického subjektu (jmenovitě občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti) na základě rozhodnutí 2/3 většiny přítomných členů. V případě schválení vstupu valná hromada určí svého zástupce, který bude mít povinnost hlasovat, konat a působit v partnerském subjektu v souladu se zájmy sdružení, konzultovat své postoje s výkonným výborem, informovat výkonný výbor i členskou základnu o všech závažných krocích a rozhodnutích a předkládat na valné hromadě zprávu o činnosti v předcházejícím kalendářním roce. O případném vystoupení z partnerského právnického subjektu rozhoduje rovněž valná hromada na základě rozhodnutí 2/3 většiny přítomných členů.

 

        5.2.6 Zápis z valné hromady

                Předseda, případně jím zastoupený či pověřený člen výkonného výboru pořizuje z jednání zápis, který musí obsahovat datum a místo konání valné hromady, prezenční listinu, přijatá usnesení, výsledky hlasování (přijato-nepřijato), nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Zápis podepisuje stávající předseda a místopředsedové výkonného výboru. Zápis musí být vyhotoven a podepsán do sedmi dnů od konání valné hromady. Zápis je veřejný a každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

 

5.3 Výkonný výbor

5.3.1        Výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi jednáními valné hromady. Výkonný výbor zastupuje sdružení navenek a to prostřednictvím svého předsedy, místopředsedů, či výkonným výborem pověřenou osobou. Předseda, místopředseda či výkonným výborem pověřená osoba jedná za sdružení každý samostatně ve všech věcech a podepisuje se tak, že k napsanému či vytištěnému názvu občanského sdružení připojí svůj podpis.

5.3.2        Počet členů výkonného výboru určí valná hromada, jejich počet však nesmí klesnout pod tři osoby.

5.3.3        Výkonný výbor je usnášení schopný, pokud je na jeho řádné schůzi přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí přijímá hlasováním a to prostou většinou. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Výkonný výbor bere na vědomí názory přítomných členů sdružení.

5.3.4        Schází se podle aktuálních potřeb. Schůzi výkonného výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti pak kterýkoli člen výkonného výboru. Zasedání výkonného výboru řídí předseda, v jeho nepřítomnosti kterýkoli člen výkonného výboru. Jednání výkonného výboru jsou přístupná ostatním členům sdružení.

5.3.5        Odpovídá za veškerou svou činnost valné hromadě. Pro valnou hromadu sestavuje zprávu o činnosti sdružení a hospodářskou zprávu s účetní uzávěrkou za předchozí kalendářní rok, nebo za jinak stanovené období.

5.3.6        Rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady, svolává valnou hromadu a vykonává usnesení z valné hromady.

5.3.7        Zajišťuje vedení evidence členů. Přijímá čestné a externí členy. Pozastavuje členství do konání nejbližší valné hromady na základě zjištění, že člen hrubě porušil členské povinnosti, jednal vědomě v rozporu se stanovami a cíly sdružení, nebo úmyslně poškozoval jeho majetek či prestiž.

5.3.8        Může přijímat vnitřní předpisy sdružení, pokud nebudou v rozporu se stanovami.

5.3.9        Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti výkonného výboru vyřizuje předseda, místopředsedové či výkonným výborem k tomu pověřené osoby. Jejich opatření musí být schváleno výborem na jejich nejbližší schůzi.

5.3.10    Z jednání výkonného výboru pořizuje pověřený člen výboru zápis, který je rozeslán všem členům výkonného výboru.

 

5.4 Předseda

5.4.1 je zástupcem sdružení, který jedná jménem sdružení. Řídí a koordinuje činnost sdružení.

5.4.2        svolává a řídí valnou hromadu

5.4.3   svolává a řídí schůze výkonného výboru

 

5.5 Místopředsedové

      jsou zástupci sdružení, kteří jednají jménem sdružení.

 

5.6 Kontrolní výbor

5.6.1.      Kontrolní výbor, složený z nejméně dvou členů sdružení, je ustaven valnou hromadou.

5.6.2.      Zpracovává zprávu o hospodaření sdružení, kterou předkládá valné hromadě.

5.6.3.      Kontrolní výbor má právo vyžádat si od ostatních orgánů sdružení doklady o hospodaření a činnosti sdružení

 

5.7 Garant

      5.7.1 Garant je osoba pověřená valnou hromadou nebo výkonným výborem, která je odpovědná za organizaci konkrétní akce pořádané sdružením.

      5.7.2 Garant řídí a svolává jednání pracovní skupiny, která se na organizaci akce podílí.

 

 

6.  Zásady hospodaření

6.1.   Finanční prostředky a majetek sdružení pocházejí

a)               z členských příspěvků

b)              z darů a příspěvků od jednotlivců, organizací a fondů, z grantů apod.

c)              výnosy z dobrovolné příležitostné práce členů

d)              výnosy z vedlejší činnosti, sloužící cílům sdružení

6.2.   Finanční prostředky jsou soustřeďovány na účtu sdružení.

6.3. Prostředky uvedené v čl. 6 odst. 1 smějí být použity jen k naplnění cílů sdružení uvedených ve článku 3 a na výdaje přímo související.

6.3. Prostředky uvedené v čl. 6 odst. 1 mohou být čerpány pouze se souhlasem všech členů výkonného výboru. Čerpat prostředky sdružení lze pouze v souladu s platnými zákony ČR.

6.4. O hospodaření a činnosti sdružení je vedena řádná evidence včetně účetnictví.

6.5.   Kontrolu hospodaření sdružení provádí každý rok kontrolní výbor.

6.6.   Valná hromada schvaluje výsledky činnosti a hospodaření za minulé období a plán činnosti na hospodaření na příští období.

6.7.   Sdružení odpovídá za své závazky svým majetkem, nepřebírá odpovědnost za závazky jednotlivých svých členů a členové sdružení nejsou odpovědni za závazky sdružení.

7.  Závěrečná ustanovení

7.1.   Občanské sdružení "Středohoří sobě, o. s." je právním subjektem ve smyslu zákona o sdružování občanů. Výkon jeho právní subjektivity je zajišťován prostřednictvím výkonného výboru, předsedy a místopředsedů. Tyto osoby mají právo jednat samostatně.

7.2.   Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o zániku či o sloučení s jiným sdružením.

7.3. V případě rozhodnutí o zániku sdružení, připraví poslední zvolený výkonný výbor majetkové vypořádání, které provede oprávněný likvidátor ve prospěch některé kulturní nadace podle rozhodnutí poslední valné hromady.

7.4. Ukončení činnosti sdružení ho nezprošťuje odpovědnosti za závazky z činnosti sdružení za dobu do ukončení jeho činnosti.

7.5. Po ukončení činnosti sdružení nemají jeho členové nárok na vrácení svých darů ani jiných plnění, která poskytli tomuto sdružení. Právě tak ztrácejí nárok na jakoukoli finanční náhradu po zániku sdružení, nebo po svém vystoupení z něj.

7.6. Po definitivním ukončení činnosti sdružení předá likvidátor všechny písemnosti podle skartačního řádu příslušnému archivu.

7.7. Stanovami neupravené otázky budou řešeny v souladu s ustanoveními zák. čís. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, v platném znění.

7.8. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vnitřní organizační předpisy.

7.9. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zaregistrování sdružení "Středohoří sobě, o. s." Ministerstvem vnitra České republiky.

 

home